Blog

Cách ghi mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch

290

Đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành là mẫu đơn đề nghị được công ty du lịch lữ hành lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp giấy phép tham quan du lịch cho công ty lữ hành được đưa người nước ngoài vào tham quan. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn bên dưới.

CÔNG TY………….                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: …………….                                                                                   ……………, ngày……tháng…….năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THAM QUAN DU LỊCH

Kính gửi: ……………………………

Đề nghị quý Cục giải quyết cho …………………… người nước ngoài vào tham quan, du lịch từ …..giờ ngày……/…../201…  đến …… giờ ……. ngày …../…../201… theo chương trình do Công ty chúng tôi tổ chức. Chi tiết cụ thể về số khách này như sau:

1. Đến từ nước/lãnh thổ ……………………….. trên máy bay/tàu biển số……………… ngày…………………. và sẽ đi đến nước/lãnh thổ ……………..

2. Quá cảnh cửa khẩu ……………………………….. từ ……. giờ …. ngày…../…../201… đến ……. Giờ ….. ngày…../…../201……..

3. Danh sách:

STT Họ và tên (chữ in hoa) Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Hộ chiếu số

Cán bộ Công ty trực tiếp quản lý, hướng dẫn khách ……………………………….. Công ty chúng tôi xin đảm bảo quản lý, hướng dẫn khách tham quan, du lịch đúng quy định./.

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– Như trên;                                                                                   (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Hướng dẫn cách ghi đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch

Kính gửi: ghi rõ tên cơ quan cấp giấy phép tham quan du lịch.

Đề nghị quý Cục giải quyết cho …………………… người nước ngoài vào tham quan, du lịch từ …..giờ ngày……/…../201…  đến …… giờ ……. ngày …../…../201… theo chương trình do Công ty chúng tôi tổ chức. Chi tiết cụ thể về số khách này như sau: ghi rõ số người nước ngoài vào tham quan du lịch, ghi giờ, ngày đến và giờ, ngày về nước.

1. Đến từ nước/lãnh thổ ……………………….. trên máy bay/tàu biển số……………… ngày…………………. và sẽ đi đến nước/lãnh thổ ……………..: ghi rõ tên quốc gia nơi những người đó sống, biển số tàu/máy bay, ngày đi và đi đến quốc gia nào.

2. Quá cảnh cửa khẩu ……………………………….. từ ……. giờ …. ngày…../…../201… đến ……. Giờ ….. ngày…../…../201……..ghi tên cửa khẩu quá cảnh bắt đầu giờ và ngày tháng năm nào đến giờ, tháng năm nào.

3. Danh sách: ghi rõ số người đi bên cột STT, ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOA ở cột Họ và tên, ghi rõ giới tính của những người đó ở cột Giới tính, ghi Ngày tháng năm sinh ở cột thứ tư, ghi Quốc tịch ở cột năm và ghi số Hộ chiếu ở cột 6.

 Cán bộ Công ty trực tiếp quản lý, hướng dẫn khách ……………………………….. Công ty chúng tôi xin đảm bảo quản lý, hướng dẫn khách tham quan, du lịch đúng quy định./. ghi đầy đủ tên cán bộ hướng dẫn những khách du lịch đó.

Giám đốc công ty du lịch lữ hành kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

 


0 ( 0 bình chọn )

Trịnh Song Phúc

https://trinhsongphuc.com
Trinhsongphuc.com - Blog tổng hợp các kiến thức về MXH Facebook, Game và những thông tin bổ ích khác được biên tập bởi Trịnh Song Phúc

Ý kiến bạn đọc (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm