Blog

Cách ghi mẫu đơn xin xét tốt nghiệp chuẩn nhất dành cho sinh viên

325

Đơn xin xét tốt nghiệp là mẫu đơn sử dụng trong trường hợp bạn tốt nghiệp không đúng thời gian theo khóa học vì lý do nào đó. Nếu bạn đã đến ngày tốt nghiệp và hoàn thành các học phần đã nợ thì bạn có thể làm đơn gửi lên nhà trường để xem xét cho bạn xét tốt nghiệp. Dưới đây là mẫu đơn tham khảo dành cho bạn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————- 

ÐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Ban Giám hiệu …………

Tôi tên:…………………………………….. Mã số sinh viên :……………………………

Chuyên ngành đào tạo: …………………………………….Khoá:………………………………..

Ngày sinh: ……./……/…………….

Nơi sinh: ……………………………………….(Kèm theo 02 ảnh 3×4)

Huyện:…………………………………………………Tỉnh……………………………………………….

Hộ khẩu trước khi vào trường: Xã (phường, thị trấn)…………………………………………

Huyện (quận, thị xã, thành phố)………………………..Tỉnh/Thành phố………………….

Điện thoại liên lạc (nếu có):……………………………………………………………………………

Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành các học phần còn bị nợ sau:

TT Tên môn học Mã số MH Điểm Học kỳ Năm học
1
2
3
4

Nay tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung, rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.

Xin chân thành cảm ơn.

…., ngày ….. tháng …… năm ……….

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi đơn xin xét tốt nghiệp

Kính gửi: Ban Giám hiệu………. ghi tên trường nơi bạn đang học.

– Tôi tên:…………………………………….. Mã số sinh viên :……………………………ghi đầy đủ họ tên và mã số sinh viên mà trường cấp cho sinh viên đó.

Chuyên ngành đào tạo: …… Khoá:……………….ghi rõ tên ngành và khóa học của người làm đơn.

Ngày sinh: ……./……/…………….ghi rõ ngày tháng năm sinh của người đó.

Nơi sinh: ……………………………………….(Kèm theo 02 ảnh 3×4) ghi rõ tên bệnh viện hoặc cơ sở y tế nơi người làm đơn sinh ra.

Huyện:……………….Tỉnh ……………………… ghi rõ huyện (quận) và tỉnh (thành) của bệnh viện hoặc cơ sở y tế đó.

Hộ khẩu trước khi vào trường: Xã (phường, thị trấn)………………………………………ghi rõ địa chỉ thường trú của người đó thuộc xã (phường, thị trấn) nào theo sổ hộ khẩu

Huyện (quận, thị xã, thành phố)…………………….Tỉnh/Thành phố………………….ghi rõ tên huyện (quận) và tỉnh thành nơi người đó thường trú theo sổ hộ khẩu.

Điện thoại liên lạc (nếu có): ghi rõ số điện thoại có thể liên lạc được khi cần, nếu không có thì bỏ qua.

– Sinh viên ghi rõ Tên môn học ở cột hai (từ trái qua), Mã số môn học đó ở cột ba, Điểm ở cột bốn, Học kỳ ở cột năm và Năm học ở cột cuối cùng của các học phần bị nợ đã hoàn thành.

Sinh viên ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

 


0 ( 0 bình chọn )

Trịnh Song Phúc

https://trinhsongphuc.com
Trinhsongphuc.com - Blog tổng hợp các kiến thức về MXH Facebook, Game và những thông tin bổ ích khác được biên tập bởi Trịnh Song Phúc

Ý kiến bạn đọc (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm